Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

lKAPITÁLNY ÚLOVOK
lKapitálneho daniela sa podarilo uloviť Ing. Ladislavovi Sedmákovi na večernej pochôdzke dňa 20.11.2006 v poľovnom revíri Petrovec. Podľa predbežných meraní bola trofej ohodnotená na 220 b. CIC, čo ju radí na prvé miesto danielích trofejí na Slovensku. 

 
lOROL IMRO
lKoncom augusta minulého roku v katastrálnom území obce Ondrejovce v okrese Levice miestny občan našiel zraneného orla kráľovského.
So zlomeninou pravého krídla ho previezli do rehabilitačnej stanice Správy CHKO Štiavnické vrchy do Banskej Štiavnice, kde mu poskytli odbornú starostlivosť. Našťastie zlomenina nebola komplikovaná a po niekoľkých mesiacoch orlovi dorástli aj vypadané ručné letky.
Vo voliére mal zabezpečený čo najväčší pokoj a potrava mu podávali tak, aby bol zamedzený vizuálny kontakt s človekom. Po úspešnom zrehabilitovaní dvojročného samčeka orla, ktorý dostal meno „Imro" vrátili dňa 28.4.2006 naspäť do voľnej prírody. Na chrbát mu pripevnili malú rádiovú vysielačku. Bola špeciálne upravená tak, aby po približne jeden a pol roku, keď sa skončí životnosť batérie, sama z chrbta orla odpadla.
Po osemmesačnom obmedzenom pohybe vo voliére sa orol postupne rozlietal a signály z vysielačky poskytli cenné informácie o jeho pohybe v prvých dňoch po vypustení. Mladého orla, ktorý pochádzal z hniezda v Považskom Inovci, vypustili neďaleko miesta, kde ho pred takmer tri štvrte rokom našli. Včasné poskytnutie odbornej pomoci mu vtedy zachránilo život. Dravec so zlomeným krídlom by bol vo voľnej prírode odsúdený na pomalú smrť hladom.
Na sledovaní vypusteného orla pomocou pozemnej telemetrie sa podieľa pracovný tím ornitológov z Ochrany dravcov na Slovensku a Technickej univerzity vo Zvolene. Nepochybne pôjde o zaujímavé údaje, ktoré pomôžu lepšie spoznať správanie orla po návrate do voľnej prírody. Naše orly kráľovské po vyletení z hniezda a opustení teritória svojich rodičov sa niekoľko rokov túlajú. Častokrát zaletia až do oblasti Stredozemného mora. Táto časť ich života je pomerne málo preskúmaná. Až využívanie pozemnej a satelitnej telemetrie prináša nové poznatky. V prvých rokoch života dochádza medzi mladými neskúsenými orlami aj k veľkým stratám.
Aj na mladého orla „Imra" čaká veľa nástrah v krajine poznačenej modernou civilizáciou. Dúfajme, že sa mu ich podarí úspešne prekonať, o niekoľko rokov si založí vlastnú orliu rodinu a vychová ďalšie generácie tohto vzácneho „kráľa oblohy".
 
lLOV RATICOVEJ ZVERI
lRaticovú zver (jelenia, srnčia, diviačia, danielia, muflonia, kamzičia) možno loviť iba na povolenku na poľovačku, v ktorej sa uvádzajú údaje o strelcovi, druh a veková kategória raticovej zveri, povolený čas lovu a ak ide o samčiu zver aj veková trieda.
l• Každý kus ulovenej raticovej zveri sa na účely kontroly raticovej zveri a preukázania pôvodu označuje značkou, ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použiti
• Značkou sa označuje aj každý kus nájdenej raticovej zveri, ktorý možno ešte zúžitkovať
Poľovník alebo jeho sprievodca označuje raticovú zver značkou ihneď po jej dohľadaní, nájdení, pred jej vyvrhnutím alebo ďalšou manipuláciou s raticovou zverou. Ulovenie alebo nájdenie raticovej zveri, číslo značky použitej na označenie ulovenej raticovej zveri sa zapisuje ihneď do povolenky na poľovačku. Ulovená raticová zver sa do 12 hodín po dohľadaní alebo nájdení predkladá k nahliadnutiu poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe. Raticovú zver možno premiestňovať v poľovnom revíri, v ktorom sa ulovila, len so značkou. Na prepravu raticovej zveri vystavuje poľovnícky hospodár alebo ním poverená osoba lístok o pôvode raticovej zveri. Vystavuje sa dvojmo, prvopis sa odovzdáva odberateľovi, druhopis zostáva pre potreby užívateľa poľovného revíru.
Pôvod ulovenej zveri sa preukazuje
• v poľovnom revíri kde bola ulovená a proti preprave k poľovnému hospodárovi značkou
• počas prepravy do zberní diviny značkou a lístkom o pôvode ulovenej zveri
• v zariadeniach spoločného stravovania a zariadeniach na poskytovanie stravovacích služieb dodacím listom zo zberní diviny  
 
lZAKÁZANÉ SPôSOBY LOVU
lNočné poľovačky sú zakázané - v období od hodiny po západe až do hodiny pred východom slnka. V noci možno loviť iba v čase kulminácie ako aj 3 dni pred a 3 dni po kulminácii mesiaca -(šelmy, diviačiu zver)
Pri love platí zákaz používania umelých svetelných zdrojov ! ( úplný zákaz osvetľovacích zariadení )
lZákaz používať mieridlá a puškové ďalekohľady, vybavené hľadáčikom na streľbu v noci, s elektronickým zväčšením obrazu, alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu v noci ( infraďalekohľady ) noktovizory, zameriavače so zosilnením svetla a pod. ( červená bodka v puškohľade povolená )
Loviť zver z motorových vozidiel je zakázané !   
 
lKTO JE POĽOVNÍK
lKto vykonáva právo poľovníctva, musí mať pri sebe poľovný lístok a povolenku na poľovačku. Povolenky na poľovačku vydáva na predpísanom tlačive užívateľ poľovného revíru. Povolenka na poľovačku, ktorú vydal poľovníkovi užívateľ poľovného revíru ho oprávňuje na vstup do tohto poľovného revíru so zbraňou určenou na výkon práva poľovníctva.
 
lPo ulovení zveri poľovník neodkladne zaznačí jej ulovenie v povolenke.
Povolenka na poľovačku je evidovaným tlačivom, ktorého evidenciu vedie poľovnícky hospodár. Vydáva sa na konkrétnu osobu, okrem prípadu, ak sa jedná o plánované spoločné poľovačky , na konkrétny poľovný revír, konkrétny druhu zveri a na určenú dobu lovu.